Algemene Voorwaarden voor producten van Linette Trapman / CHAYA zorgverlening

Artikel 1 - Definities

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Linette Trapman/CHAYA zorgverlening een overeenkomst is aangegaan.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Linette Trapman/CHAYA zorgverlening en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Linette Trapman/CHAYA zorgverlening worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam: CHAYA, praktijk voor zorgverlening en creatieve therapie

Handelsnaam: Linette Trapman

Vestigingsadres: Frans Halsstraat 53, 3362 XA Sliedrecht

Telefoonnummer: 06 28429597

E-mailadres: linette.trapman@gmail.com

KvK-nummer: 81339429

Btw-identificatienummer: NL003563394B55

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Linette Trapman/CHAYA zorgverlening en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Linette Trapman/CHAYA zorgverlening en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2  Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, een bestelling via de websites van Linette Trapman/CHAYA zorgverlening, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Linette Trapman/CHAYA zorgverlening en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3.3  Linette Trapman/CHAYA zorgverlening sluit de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de klant uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

4.2   Afbeeldingen bij producten zijn een zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Linette Trapman/CHAYA zorgverlening kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren op het beeldscherm van de klant exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten, gezien het verschil in beeldschermen, de hoeveelheid pixels van de getoonde foto’s op de website en de afbeeldingen met zeer hoge resolutie die voor de reproducties gebruikt worden. 

4.3  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Linette Trapman/CHAYA
zorgverlening niet.

4.4  Alle aanbiedingen worden gedaan in euro en zijn inclusief BTW, verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4.5  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

4.6  De tarieven van Linette Trapman/CHAYA zorgverlening zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2  Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Linette Trapman/CHAYA zorgverlening langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Linette Trapman/CHAYA zorgverlening is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Linette Trapman/CHAYA zorgverlening passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Linette Trapman/CHAYA zorgverlening daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1  Herroepingsrecht voor een reproductie is mogelijk zolang de bevestiging van Linette Trapman/CHAYA over de aanvaarding van het aanbod nog niet door de klant ontvangen is. Zolang deze aanvaarding niet door de klant ontvangen is, kan de klant de overeenkomst ontbinden door een mail te versturen naar linette.trapman@gmail.com Hierna is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk gezien het feit dat de reproductie op aanvraag wordt gemaakt en niet geleverd wordt uit voorraad.

6.2  Zodra Linette Trapman/CHAYA zorgverlening de melding van herroeping door de klant ontvangt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Linette Trapman/CHAYA zorgverlening gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Artikel 7 - Overmacht

7.1  Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Linette Trapman/CHAYA zorgverlening dit de klant zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.2  Linette Trapman/CHAYA zorgverlening kan in geval van overmacht, na overleg met de klant, de overeenkomst beëindigen of de levering opschorten totdat de overmacht situatie beëindigt is.

7.3  Als de levering van het product meer dan 30 dagen vertraging ondervindt, is de klant bevoegd om per email mede te delen de koopovereenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Linette Trapman/CHAYA zorgverlening jegens de klant bestaat.

7.4  Tekortkomingen van Linette Trapman/CHAYA zorgverlening in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld.

7.5  Als overmacht wordt beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden.
- Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.
- Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen,   
   in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
- Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

7.6  De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Linette Trapman/CHAYA zorgverlening toe te rekenen en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 8 Levering, uitvoering en leveringstermijn

8.1   Linette Trapman/CHAYA zorgverlening zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Schade die Linette Trapman/CHAYA zorgverlening lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door de klant aan Linette Trapman/CHAYA zorgverlening komt volledig voor rekening en risico van de klant.

8.3   De reproducties worden binnen maximaal 14 werkdagen verzonden, afhankelijk van de leverancier. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en eventuele bijkomende kosten.

8.4   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Linette Trapman/CHAYA zorgverlening tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen afleveradres.

8.5   Een door Linette Trapman/CHAYA zorgverlening opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Linette Trapman/CHAYA zorgverlening in overleg treden met de klant over de gewijzigde leveringstermijn.

8.6   Linette Trapman/CHAYA zorgverlening voorziet de klant per email van de te verwachten leveringsdatum die zij ontvangt van haar leverancier.

8.7   Linette Trapman/CHAYA zorgverlening is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant zou kunnen lijden door het niet op de afgesproken leverdatum leveren.

8.8   Het risico van verlies of beschadiging van de door Linette Trapman/CHAYA zorgverlening te leveren producten gaat op de klant over op het moment dat deze producten feitelijk aan de klant worden geleverd en in de macht van de klant of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 9 - Klachtenregeling

9.1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Linette Trapman/CHAYA zorgverlening.

9.2   Bij Linette Trapman/CHAYA zorgverlening ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Linette Trapman/CHAYA zorgverlening binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.3   De klant dient Linette Trapman/CHAYA zorgverlening in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9.4   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Linette Trapman/CHAYA zorgverlening, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

9.5   Op overeenkomsten tussen Linette Trapman/CHAYA zorgverlening en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Garantie

10.1   Linette Trapman/CHAYA zorgverlening staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

10.2   Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

10.3   De klant dient het product binnen drie dagen na ontvangst van het product te controleren. Indien Linette Trapman/CHAYA zorgverlening binnen deze drie dagen geen melding krijgt van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten wordt het product geacht in orde te zijn.

10.4   Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

10.5   Het aankoopbewijs (de factuur) geldt als garantiebewijs.

10.6   Linette Trapman/CHAYA zorgverlening heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de klant volledig te crediteren.

Artikel 11 Privacy en geheimhouding

11.1   Linette Trapman/CHAYA zorgverlening garandeert alle informatie betreffende de klant die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

11.2    Uitzondering hierop is de overeenkomst voor reproducties waarbij Linette Trapman/CHAYA zorgverlening na sluiting van de overeenkomst gerechtigd is de adresgegevens van de klant door te geven aan de leverancier voor rechtstreekse levering van de reproductie aan de klant. De algemene voorwaarden van deze leverancier borgen tevens de privacybescherming.

11.3   Linette Trapman/CHAYA zorgverlening is niet gerechtigd de informatie die door de klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

11.4   Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 - Wijziging van de voorwaarden

Linette Trapman/CHAYA zorgverlening is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de klanten in werking zodra hun de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

September 2022