FORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
CHAYA zorgverlening / Linette Trapman
Frans Halsstraat 53
3362 XA Sliedrecht
linette.trapman@gmail.com


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besteld op(*)/Ontvangen op(*) ---------------------------------------------------------------------------

Naam/Namen consument(en) ---------------------------------------------------------------------------

Adres consument(en) --------------------------------------------------------------------------------------

Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


---------------------------------------------------------------

Datum ---------------------------------------------------


(*)Doorhalen wat niet van toepassing is